Beëindigen activiteiten StFD

Beëindigen activiteiten StFD

De Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) heeft besloten haar activiteiten te staken. Dit zal in de komende maanden worden geëffectueerd. De belangrijkste verandering voor de deelnemers is dat zij voor de betrokken activiteiten voortaan rechtstreeks in contact komen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Context De StFD als samenwerkingsverband van aanbieders en intermediairs in de financiële dienstverlening is opgericht in 2005. Aanleiding was de totstandkoming van de Wet financiële dienstverlening (Wfd), die later is opgegaan in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wet legde nieuwe eisen op aan de intermediaire sector en introduceerde het toezicht daarop door een nieuwe instantie: de AFM. Primaire doelstelling van de StFD als zelfreguleringinstituut was om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de markt en het toezicht daarop. Daarbij lag het accent op het voldoen aan de nieuwe vergunningeisen die de Wfd stelde. Onder invloed van groeiende politiek-maatschappelijke druk zijn sindsdien de wet- en regelgeving en het toezicht daarop in versneld tempo aangescherpt. Dit proces loopt nog steeds en gaat een nieuwe fase in met de wettelijke veranderingen die per 2012 en 2013 op stapel staan. Gevolg hiervan is een ingrijpende structuurverandering in de intermediaire sector, die leidt tot nieuwe eisen aan de businessmodellen en de bedrijfsvoering van adviseurs en aanbieders. Ook hun onderlinge relatie verandert hierdoor fundamenteel. Heroriëntatie Tegen de achtergrond van deze veranderingen heeft het bestuur zich de afgelopen periode beraden op de positie en rol van de StFD. In dat kader is onder meer onderzoek gedaan onder de deelnemers en intensief met de AFM gesproken over de onderlinge samenwerking. De conclusie daaruit is tweeledig. Enerzijds dat de StFD zowel voor de deelnemers als de AFM een waardevolle rol heeft vervuld, die nog steeds als nuttig wordt ervaren. Anderzijds dat de basisgedachte die aan de StFD ten grondslag ligt onvoldoende toekomstperspectief biedt. Doelstelling van de voorgenomen wetgeving is te komen tot een marktmodel waarin de rollen van intermediair en aanbieders duidelijk zijn gescheiden. Daarmee wordt de vorm van zelfregulering door intermediair en aanbieders gezamenlijk die de StFD biedt met betrekking tot de bedrijfsvoering van het intermediair, minder logisch. Bovendien zijn met de ontwikkeling van het toezicht in de afgelopen jaren de aard van de zelfregulering op dit terrein en de efficiency-overwegingen anders komen te liggen. Door veel deelnemers wordt vooral de ‘voorportaalfunctie’ van de StFD alvorens men in contact komt met de AFM, als belangrijk ervaren. Maar dit vormt naar de mening van het bestuur onvoldoende basis onder de StFD. Overwogen is om de dienstverlening aan de deelnemers uit te breiden met nieuwe activiteiten ter ondersteuning van het intermediair bij het inrichten van hun bedrijfsvoering naar de eisen van de moderne tijd. Deze richting wordt echter onvoldoende levensvatbaar geacht. Besluit Daarom heeft het bestuur besloten om de activiteiten van de StFD te staken en deze te ontbinden. Dit zal de komende maanden worden geëffectueerd. Daarna zullen vergunningaanvragen volledig door de AFM worden behandeld. Voor vragen kunnen financiële dienstverleners dan terecht bij het Ondernemersloket van de AFM, ook over het Self Assessment. De StFD zal samen met de AFM onderzoeken op welke manier deze overgang het beste kan plaatsvinden. Met het beëindigen van de activiteiten zal de StFD conform de statuten worden ontbonden. Als na afwikkeling een batig saldo overblijft, zal hieraan conform de statuten een passende bestemming worden gegeven, mogelijk in de vorm van een restitutie aan de deelnemers. Wat betekent dit voor de deelnemers? De overgang van activiteiten zal zodanig vorm worden gegeven dat deze voor de deelnemers zo soepel mogelijk verloopt. De belangrijkste verandering voor de deelnemers is dat zij voor de betrokken 2/2 activiteiten voortaan rechtstreeks in contact komen met de AFM. Welke invloed de nieuwe situatie zal hebben op de heffingskosten is nog niet exact te zeggen. Hoe wordt dit besluit vorm gegeven? De StFD heeft een interim-manager aangesteld om de afbouw van de StFD zorgvuldig met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen vorm te geven. Dit zal geschieden onder verantwoordelijkheid van het bestuur en in samenspraak met de AFM. Nadere informatie In de komende periode zullen wij u op de hoogte houden van de wijze waarop de beëindiging van de werkzaamheden van de StFD vorm wordt gegeven en wat dat voor u in de praktijk betekent.