NRC: BKR handelt in strijd met Wbp

NRC: BKR handelt in strijd met Wbp

NRC Handelsblad stelt op basis van onderzoek dat het BKR het ‘vrijwel onmogelijk’ maakt om een schuldregistratie ongedaan te maken zonder tussenkomst van de rechter. Daarmee handelt BKR volgens de krant in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). NRC verwijst hierbij naar een arrest van de Hoge Raad uit 2011 dat stelt dat negatieve BKR-registraties (vanwege de impact) moeten voldoen aan de beginselen van ‘subsidiariteit en proportionaliteit’. Kleine schulden die reeds lange tijd zijn afgelost, maar een beletsel vormen voor een hypothecaire lening, mogen op basis van de uitspraak van de Hoge Raad bijvoorbeeld uit het BKR-register worden geschrapt. Het BKR verscherpte in februari van dit jaar echter zijn reglementen, als gevolg waarvan het volgens de krant voor kredietverstrekkers onmogelijk is om op basis van een dergelijke belangenafweging registraties te verwijderen.

Klik hier om het bericht van NRC te bekijken.