PAY-OFF

Herzieningstraject Wft

Door het ministerie van Financiën is een traject gestart dat moet gaan leiden tot een volledige herziening van de Wft.
Door de VFN is aangegeven in welke richting de Wft zich zou moeten ontwikkelen:

Knelpunt 1: Implementatie CCD heeft onvoldoende geleid tot aanpassing lokale wet en regelgeving rond informatievoorziening.

De voorgenomen herziening van de Wft biedt een uitgelezen mogelijkheid om de doelstellingen van de CCD alsnog te bewerkstelligen. De door de Richtlijn beoogde voordelen van harmonisatie voor consumenten en aanbieders kunnen dan alsnog ook in Nederland worden gerealiseerd.

Knelpunt 2: Versnippering en gelaagdheid van wet- en regelgeving in combinatie met een complexe structuur leidt tot onoverzichtelijkheid en bemoeilijkt eenduidige interpretatie van de Wft.

De nu voorgenomen herziening biedt een uitgelezen mogelijkheid om de wetteksten beter te structureren op of wel sectoraal niveau (“Kredietaanbieders”), of wel op product niveau (“Krediet”), en het zo voor gebruikers eenvoudiger te maken om in één oogopslag te zien welke regels van toepassing zijn op onderliggende situaties.

Knelpunt 3: De huidige formulering van de Wft kan in de praktijk leiden tot een te ruime taakopvatting van de toezichthouder.

De VFN heeft begrip voor het mogelijke dilemma van de toezichthouder dat wetgeving vaak al achterloopt als de inkt droog is, en dat de toezichthouder geacht wordt het toezicht actueel te houden en te grote risico’s voor consumenten te beperken. Dat mag echter niet leiden tot een vrije invulling van normen die niet gestoeld zijn op algemeen geaccepteerde beginselen. Om te voorkomen dat een toezichthouder te zelfstandig gaat opereren (en bijvoorbeeld producten zou willen verbieden op basis van eigen overtuiging), zou de wetgeving een duidelijker kader moeten bieden met betrekking tot de bevoegdheden van de toezichthouder. In het kader van de aanstaande evaluatie van artikel 24a Wft zou de rol van de toezichthouder in dit opzicht nader bezien kunnen en moeten worden.

Knelpunt 4: Onduidelijkheid t.a.v. Wft toepasselijkheid voor incasso-activiteiten.

Gelet op gewenste consumentenbescherming in samenhang met het vereiste van de AFM dat voor het incasseren van vorderingen die voortvloeien uit krediet een volledige vergunning voor het aanbieden van krediet nodig is lijken de volgende zaken te overwegen bij de herziening van de Wft:

– Introductie van een definitie van de werkzaamheden die gericht zijn op het incasseren van vorderingen die voortvloeien uit krediet c.q. incasseren als activiteit;– Koppelen van een vergunningplicht aan de werkzaamheden zoals hiervoor genoemd met al dan niet de introductie van een verlicht regime ten aanzien van de gedefinieerde werkzaamheden die tenminste de zorgplicht en gedragstoezicht adresseren.

Op 22 november 2016 is de herziening van de Wft door het Ministerie van Financiën ter consultatie voorgelegd.

In reactie op de consultatie heeft de VFN aangegeven voorstander te zijn van een sectorale opzet van de Wft waarbij nog slechts een beperkt aantal onderwerpen opgenomen hoeft te worden in een algemeen (cross-sectoraal) gedeelte.

De huidige met name cross-sectorale Wft opzet, in combinatie met overige relevante wetgeving, creëert geen duidelijk inzicht voor kredietaanbieders. De huidige opzet leidt daarnaast tot knelpunten bij de implementatie van veelal sectoraal ingevulde Europese wetgeving. De voorgenomen herziening van de Wft biedt bovendien een uitgelezen mogelijkheid om de doelstellingen van de Consumer Credit Directive alsnog te bewerkstelligen.

Klik hier om de integrale reactie van de VFN te bekijken.

Het Ministerie van Financiën heeft in een plenaire sessie op 12 april de vervolgstappen gepresenteerd. Uit de consultatiereacties bleek dat de sector in grote meerderheid heeft gepleit voor een meer sectorale invulling van de Wft (optie 4). Dit sluit aan bij de wensen van de VFN. Financiën gaat deze optie verder uitwerken in een contourennota, die ook ter consultatie zal worden voorgelegd. Een nieuw wettelijk stelsel zal gefaseerd (per sector) worden ingevoerd (en dus niet door middel van een big-bang scenario). De verwachte doorlooptijd van het nieuwe wettelijk stelsel is 6 tot 8 jaar.

Op 26 mei 2019 heeft de minister aangegeven dat de wft niet zal worden herzien, omdat dat op dit moment niet opportuun is.