PAY-OFF

Insurance Distribution Directive (IDD)

Na een lang en intensief traject is de nieuwe Europese verzekeringsbemiddelings-Richtlijn IDD op 2 februari 2016 gepubliceerd. De EU-lidstaten hebben vervolgens 2 jaar de tijd om de Richtlijn te implementeren.

De implementatie in Nederland is van belang in verband met de bepalingen die in de Richtlijn zijn opgenomen rond de vakbekwaamheid van medewerkers. Vanwege de verzwaringen die in Nederland al eerder zijn doorgevoerd in het vakbekwaamheidsstelsel zou het onwenselijk zijn als de Richtlijn leidt tot andere en / of nieuwe verplichtingen specifiek rond vakbekwaamheid.

Op 30 januari 2017 heeft de VFN gereageerd op de Consultatie Wet implementatie Richtlijn verzekeringsdistributie. In haar reactie stelt de VFN dat met de voorgelegde implementatie een “hybride” vorm van dienstverlening wordt gecreëerd, die tussen execution only en advisering in lijkt te liggen. De VFN gaat ervanuit dat geen wijzigingen worden beoogd in de Nederlandse adviesregels. Dit aspect zou dan ook nadrukkelijker aan de orde kunnen worden gesteld in de Mvt. Ook gaat de VFN in haar reactie in op de vrijstellingsregeling. De VFN benadrukt in dit kader het belang van het beperken van aanvullende verplichtingen voor activiteiten die eerder waren vrijgesteld. Ook vraagt de VFN aandacht voor het Productontwikkelingsproces (Artikel 25 Richtlijn). De VFN is van mening dat, gegeven de eisen die nu al op basis van het BGfo aan verzekeraars worden gesteld aan het Productontwikkelings & Review proces, lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat de Richtlijn in dit kader niet leidt de noodzaak van een hertoetsing van het Productontwikkelings & Review proces. Dit aspect kan dan ook worden vermeld in de definitieve Mvt. Ten aanzien van het Productontwikkelingsproces benadrukt de VFN tevens dat de bemiddelaar (die niet tevens aanbieder is) op basis van de Richtlijn geen nadere verplichtingen heeft ten aanzien van het Productontwikkelingsproces. In de Mvt wordt echter kenbaar gemaakt dat de bemiddelaar in verzekeringen, net als de verzekeraar, de doelgroep van het verzekeringsproduct dient te bepalen, en periodiek dient te evalueren of het product nog steeds passend is voor de doelgroep. Omdat de VFN er vanuit gaat dat in dit kader ook geen aanvullende eisen in Nederland wenselijk worden geacht, vraagt zij om aanpassing van de betreffende passages in de Mvt. Tot slot gaat de VFN in haar reactie in op de eisen ten aanzien van vakbekwaamheid. De implementatie van de Vakbekwaamheidsvereisten op basis van de Richtlijn zal later zijn beslag krijgen in wijzigingen in het BGfo. Niettemin hecht de VFN in deze fase aan het kenbaar maken van de wens om de huidige bepalingen die in het BGfo zijn opgenomen op het gebied van Vakbekwaamheid ongewijzigd te laten. Nu Nederlandse financiële ondernemingen recentelijk veel inspanningen hebben moeten verrichten om te voldoen aan de BGfo bepalingen rond Vakbekwaamheid, zou het ongewenst zijn als de implementatie van de Richtlijn zou leiden tot aanvullende verplichtingen.

Klik hier om om de volledige reactie van de VFN te bekijken.

Het Ministerie van Financiën heeft op 15 mei 2017 een korte terugkoppeling gepubliceerd naar aanleiding van de consultatie. De terugkoppeling maakt duidelijk dat verschillende elementen die de VFN aan de orde heeft gesteld worden betrokken bij de verdere uitwerking. Financiën heeft o.a. kenbaar gemaakt dat de richtlijn niet voorschrijft dat de bemiddelaar de doelgroep dient te bepalen, dient te evalueren of de verzekering passend is voor de doelgroep en relevante informatie voor het productontwikkelingsproces dient te delen met de bemiddelaar of verzekeraar die de verzekering heeft ontwikkeld. De toelichting zal rond dit aspect dan ook worden aangepast. Ten aanzien van advisering stelt Financiën dat “Op grond van het conceptartikel dient de financiële dienstverlener ervoor te zorgen dat uitsluitend informatie wordt verstrekt over verzekeringen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. In de artikelsgewijze toelichting is verduidelijkt dat de financiële dienstverlener kan afgaan op de informatie die door de cliënt zelf is verstrekt en geen aanvullende vragen hoeft te stellen”. Financiën zal derhalve nog duidelijker kenbaar maken dat er geen sprake is van een adviesplicht. Onderwerpen die niet in het conceptwetsvoorstel zijn verwerkt (o.a. de vakbekwaamheidseisen), worden geïmplementeerd in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Op 17 november heeft de VFN gereageerd op de consultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie.
Het Besluit implementeert, in aanvulling op de eerder geconsulteerde Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (‘Wet’), de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsdistributie (‘Richtlijn’).
Eerder wees de VFN op het belang van een zo veel mogelijk beleidsneutrale implementatie van de Richtlijn. De VFN waardeert de wijze waarop met de beoogde implementatie van de Wet en het nu voorliggende Besluit invulling wordt gegeven aan deze doelstelling.
De VFN heeft in haar reactie aangegeven de inwerkingtreding van de richtlijn op uiterlijk 23 februari 2018 niet meer realistisch te achten en bepleit daarom uitstel. Daarnaast is het naar de mening van de VFN wenselijk om enkele beoogde bepalingen in het Besluit aan te passen. Zo kan de Nota van Toelichting naar de mening van de VFN tot verwarring leiden ten aanzien van vakbekwaamheidseisen die worden gesteld aan ‘feitelijk leidinggevenden van personen die zich rechtstreeks bezig houden met het verlenen van financiële diensten met betrekking tot verzekeringen of herverzekeringen aan cliënten’. Een andere punt dat de VFN naar voren brengt is een (onnnodige) verzwaring van de eisen die worden gesteld aan aanbieders en bemiddelaars in het kader van verzekeringsdistributie.

Klik hier om de reactie van de VFN te bekijken en hier om de consultatie te bekijken.

De implementatie van IDD is uitgesteld tot 1 oktober 2018. Op 26 juni 2018 is de tekst van de IDD definitief vastgesteld.