PAY-OFF

Telecom en Wft

In juni 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat telefoonabonnementen met een “gratis” toestel in beginsel zijn aan te merken als kredietovereenkomsten. Dit betekent dat de regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ook van toepassing zijn op de kredietcomponent in deze telefoonabonnementen. De minister van Financiën heeft in juli 2015 kenbaar gemaakt dat aanpassing van de Wft (een uitzondering voor telecomcontracten) onwenselijk is. De VFN is ook van mening dat het niet wenselijk is om een wijziging door te voeren in de Wft. Door de Wft wordt immers gewaarborgd dat op toereikende wijze invulling wordt gegeven aan kredietwaardigheidstoetsing. Voor de VFN is een degelijke kredietwaardigheidstoetsing cruciaal. De Wft waarborgt ook een beloningsmodel dat de belangen van consumenten, bemiddelaars en aanbieders in balans brengt. Tenslotte biedt de Wft ook ruimte voor een proportionele invulling van eisen zoals die ook worden gesteld aan reguliere kredietaanbieders.

De VFN heeft haar standpunten kenbaar gemaakt bij de Tweede Kamer.
20150916 Telecom en Wft

De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer op 13 april 2016 geïnformeerd over het beëindigen van het overleg met de telecomsector over een mogelijke gedragscode. Hij heeft kenbaar gemaakt dat het overleg geen gedragscode heeft opgeleverd die kan leiden tot de verlening van een vrijstelling van de regels voor kredietverlening uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Eerder was door de Hoge Raad vastgesteld dat telefoonabonnementen met een “gratis” toestel kwalificeren als kredietovereenkomst. Dit betekent dat de Wft van toepassing blijft, en dat de AFM zal kunnen gaan aansturen op de naleving van de Wft regels. De minister heeft gewezen op de gedoogsituatie die gedurende een langere periode heeft bestaan. Het is nu van belang dat consumenten zo snel als mogelijk de bescherming kunnen genieten zoals die door de Wft wordt geboden. De VFN heeft eerder bij Financiën en de Kamer kenbaar gemaakt geen voorstander te zijn van een vrijstellingsregeling. Een toereikende kredietwaardigheidstoetsing kan naar mening van de VFN het beste worden gewaarborgd binnen de Wft. De VFN is ook van mening dat de Wft toereikende mogelijkheden biedt voor de Telecomsector om op proportionele wijze invulling te geven aan de eisen zoals die ook van toepassing zijn op reguliere kredietaanbieders.

Vanaf 1 januari 2017 ziet de AFM er op toe dat de waarschuwingszin ‘Let op! Geld lenen kost geld’ in reclame-uitingen van de telecomaanbieders wordt vermeld. Ook de krediettabel en de kosten van het krediet moeten vanaf dat moment apart worden vermeld. Vanaf 1 mei 2017 worden telefoonkredieten geregistreerd bij het BKR en ziet de AFM er op toe dat voor telefoonkredieten een leentoets wordt afgenomen (incl. BKR toetsing).

In haar activiteitenkalender 2017 heeft de AFM aangegeven doorlopend de reclameregels en het verstrekken van de Europese voorgeschreven informatie bij telecomaanbieders te zullen monitoren. In Q3 2017 doet de AFM onderzoek naar de naleving van de regels voor het verantwoord verlenen van krediet bij telecomaanbieders.

Op 1 maart 2018 heeft de AFM telecomaanbieders opdracht gegeven om te stoppen met het vooraf invullen van gegevens. Bij de leningen van meer dan € 250,- voor de aanschaf van een mobieltje moeten telecomaanbieders sinds mei 2017 een kredietwaardigheidstoets uitvoeren. Veel aanbieders maken hierbij gebruik van vooraf ingevulde gegevens over inkomen en lasten. Uit onderzoek dat de AFM samen met een telecomaanbieder heeft uitgevoerd, blijkt nu dat deze automatische ingevulde bedragen ervoor zorgen dat de kredietwaardigheidstoets minder betrouwbaar wordt omdat veel klanten deze bedragen niet aanpassen. Hierdoor bestaat het risico dat klanten te veel lenen. Om overkreditering te voorkomen heeft de AFM telecomaanbieders dan ook opdracht gegeven om te stoppen met het vooraf invullen van gegevens.
Klik hier om het bericht van de AFM te bekijken.