PAY-OFF

Aanpassing Wet op het Consumenten Krediet (WCK)

In oktober 2011 zijn door het ministerie van Justitie een aantal wijzigingen in de Wet op het Consumenten Krediet (WCK) ter consultatie voorgelegd aan de markt. Met deze integrale herziening beoogt het ministerie van Justitie tegemoet te komen aan de behoefte om de bestaande regels te verminderen of te versoepelen en beter op elkaar af te stemmen. De conceptregeling bevat algemene regels voor consumentenkrediet, voor goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet registergoederen, voor huurkoop onroerende zaken waaronder huurkoop van woonruimte en voor geldlening. De  WCK zal hierbij worden opgenomen in het BW.

De VFN steunt het vervallen van het grensbedrag van EUR 40.000 zoals dat nu nog  is opgenomen in de WCK. Het weglaten van de grens van EUR 40.000 in de nieuwe BW bepalingen leidt tot de gewenste verdere harmonisatie die is ingezet met de implementatie van de Europese Richtlijn Consumentenkrediet.

De VFN heeft vastgesteld dat de voorliggende teksten kunnen leiden tot onduidelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze dienen te worden geïnterpreteerd in relatie tot (lopende)contracten met een variabele rente.  De VFN heeft ten aanzien van deze bepalingen tekstuele suggesties voorgesteld.

20111130 Reactie VFN Consultatie WCK

Update 2016:
Het wetsvoorstel ‘Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de nieuwe afdelingen 7.2a.2 en 7.2b.1 en 2 en een nieuwe titel 7.2c (Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening)’ is op 8 september 2016 door de Tweede Kamer aangenomen en op 4 oktober 2016 door de Eerste Kamer.