PAY-OFF

Agenda AFM 2014

In mei 2013 riep de AFM op om inbreng te leveren voor haar Agenda AFM 2014, welke de hoofdlijnen van haar plannen bevat. De VFN gaf haar visie over een aantal algemene ontwikkelingen in het toezicht van de AFM, en meer specifiek over de gewenste rol van de AFM ten aanzien van de Consumptief Krediet markt.

De VFN steunt de daadkrachtige aanpak van flitskredieten.

De VFN heeft veel waardering voor de wijze waarop aanbieders van flitskrediet zijn aangepakt in het afgelopen jaar. Wel vraagt de VFN of actie mogelijk is tegen partijen bieden die opereren vanuit het Verenigd Koninkrijk.

De consument kan verder worden ondersteund bij bewust lenen t.a.v. Roodstanden.

De VFN zou graag zien dat de advisering van consumenten op het gebied van roodstanden kritisch wordt getoetst. Dit geldt met name voor kredietlimieten hoger dan een netto-maandinkomen van de consument. Het is immers niet in het belang van de consument om te adviseren een toekomstige structurele kredietbehoefte met een dure roodstand in te vullen.

Meer zorgvuldigheid is gewenst ten aanzien van het begrip klantbelang.

Eén van de drie door de AFM geformuleerde hoofddoelstellingen is het bevorderen van het centraal stellen van de klant door productaanbieders. Helaas lijkt de invulling van het begrip “klantbelang” gedicteerd te worden door eenzijdig normatieve opvattingen van de toezichthouder AFM. De opvattingen over het begrip klantbelang kunnen strijdig zijn met Europese of Nederlandse wet- en regelgeving. Naar mening van de VFN dient het klantbelang nadrukkelijk te worden gezien als “gerechtvaardigd belang”. Uiteraard moeten financiële dienstverleners het belang van de consument dienen. Dit belang is echter onderdeel van bredere belangen die financiële dienstverleners geacht mogen worden te dienen. Door de behartiging van het klantbelang breder te bezien, kan de AFM aansluiten bij de wijze waarop de minister van Financiën de generieke zorgplicht van financiële dienstverleners wettelijk wenst te borgen.

Positie van AFM ten aanzien van Europese Regelgeving vraagt om bijstelling.

Steeds meer zaken rond Consumptief worden gereguleerd middels Europese regelgeving, zoals de Richtlijn Consumenten Krediet. Helaas leidt dit vaak niet tot afschaffing van bestaande Nederlandse regelgeving, waardoor aanbieders worden belast met onnodige administratieve lasten. De VFN roept de AFM op om zich sterk te maken voor het afschaffen van regels ten aanzien van aspecten die dwingend worden gereguleerd door Europese Richtlijnen. Op deze wijze kan ook de Nederlandse markt profiteren van de beoogde effecten van Richtlijnen.

Verschillende ontwikkelingen vragen om beperking begroting en personele capaciteit.

De begroting van de AFM is in de achterliggende periode sterk gestegen. Het aantal toezichtsmaatregelen is in de laatste jaren echter zeer fors gedaald. Ook het aantal onder toezicht staande instellingen gedaald. Bovendien wordt steeds meer toezicht verplaatst naar Europese toezichthouders.  De VFN stelt dan ook dat het logisch zou zijn als de begroting van de AFM in 2014 zal dalen. Helemaal nu het toezicht volledig door marktpartijen moet worden betaald.

20130530 Inbreng VFN Agenda 2014

20130523 Brief Kosten Doorlopend Toezicht