PAY-OFF

Besluit basisregistratie personen (Brp)

De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt vervangen door de Wet basisregistratie personen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bood partijen in juni 2013 de mogelijkheid om te reageren op het Besluit Basisregistratie Personen (Brp). De VFN vroeg in haar reactie aandacht voor consistentie tussen het besluit en de bestaande maatschappelijk gewenste en bovendien wettelijk verplichte verificatie door verstrekkers van Consumptief Krediet. Voor deze partijen is inzage in de gegevens uit de basisregistratie niet alleen nodig om overkreditering te voorkomen, maar ook om te voldoen aan de WFT, de WWFT en de wettelijke renseigneringsplicht. Toegang en selectie met behulp van het Burgerservicenummer is hiervoor ook noodzakelijk.

20130625 Reactie VFN op de consultatie Besluit Basisregistratie Personen (Brp)