PAY-OFF

Nationaal Energiebespaarfonds

Op 19 oktober heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de oprichting van de stichting Nationaal Energiebespaarfonds (“NEF”).  Vanuit het fonds worden goedkope leningen verstrekt aan huizenbezitters om energiebesparende maatregelen te financieren. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) zal optreden als fondsmanager.

De VFN ziet eerder een rol voor reguliere aanbieders van krediet bij het financieren van verduurzaming, zonder dat hierbij sprake hoeft te zijn van overheidssubsidie. Bovendien maakt de VFN zich zorgen om specifieke punten. Naar mening van de VFN kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geen toestemming verlenen aan de stichting NEF als niet voldaan wordt aan alle wet- en regelgeving zoals die ook van toepassing is op reguliere consumptief kredietverleners. In het bijzonder zal hierbij aandacht moeten worden besteed aan het tegengaan van overkreditering en het waarborgen van een gelijk speelveld. Aanvullend zal het SVN moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving zoals die van toepassing is op bemiddelaars van krediet.

De VFN heeft haar zorgen gedeeld met de AFM en met minister Blok.