PAY-OFF

Roodstanden op betaalrekeningen

Structurele roodstanden zijn naar mening van de VFN niet in het belang van de consument. Bij roodstanden ontbreekt immers de gewenste relatie tussen de looptijd van de lening en de gefinancierde goederen. Daarnaast betaalt de consument een rente die veelal hoger ligt dan de rente bij doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Onderzoek maximering kredietvergoeding roodstanden:

De minister van Financiën heeft in reactie op Kamervragen aangegeven in 2013 onderzoek te verrichten naar de maximale effectieve kredietvergoeding bij roodstanden.

In juli 2013 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de invulling van het onderzoek. De Autoriteit Consument & Markt zal onderzoek doen naar de markt van roodstanden. De Autoriteit Consument & Markt zal onder andere aandacht besteden aan het keuzegedrag van consumenten, de transparantie van de markt en de effecten en wenselijkheid van de maximumkredietvergoeding op roodstanden. Als uit analyse van de Autoriteit Consument & Markt blijkt dat verlaging van de maximumkredietvergoeding voor roodstanden in de rede ligt, zal voor de gehele consumptief krediet markt onderzocht worden welk maximum beter passend is.

Op 4 november 2013 geeft de VFN in een brief aan de Autoriteit Consument & Markt haar visie op de problematiek bij roodstanden. De VFN stelt hierbij dat verdere beperking van het maximale kredietvergoedingspercentage geen oplossing biedt voor de onderliggende problematiek. Verlagen van het maximale kredietvergoedingspercentage sluit niet aan bij de verdere Europese integratie van de Consumptief Krediet markt en past bovendien niet binnen het huidige wettelijke kader ten aanzien van kredietvergoeding. Beperking van de verstrekking van roodstanden is naar mening van de VFN de beste remedie om structurele roodstanden tegen te gaan.

Visie Autoriteit Consument & Markt

Op 13 juni 2014 heeft de ACM haar visie bekend gemaakt. Deze visie is gebaseerd op het onderzoek ‘Rood staan op particuliere betaalrekeningen’ dat onderzoeksbureau CEG voor de ACM heeft uitgevoerd.

ACM vindt het niet nodig om de bestaande regels voor de maximumtarieven voor rood staan verder aan te scherpen. Dit kan namelijk zelfs ongewenste effecten hebben. Zo kan verlaging van de maximale rente op rood staan ertoe leiden dat banken consumenten die vaak rood staan uitsluiten. Die consumenten vinden dan mogelijk hun weg in ongewenste en nog duurdere alternatieven. Daarnaast kan verlaging van de maximale rente op rood staan ertoe leiden dat consumenten meer gaan betalen voor andere onderdelen van het betaalpakket.

ACM ziet mogelijkheden voor meer bescherming van consumenten die vaak rood staan. ACM vindt dat banken consumenten beter moeten informeren over de totale kosten die zij jaarlijks maken voor hun betaalpakket waaronder de kosten van rood staan.

De minister van Financiën concludeerde uit de onderzoeksresultaten dat er vanuit mededingingsperspectief geen aanleiding is om de regelgeving rondom roodstand aan te passen. De informatieverstrekking zou wel verder kunnen worden verbeterd. De minister heeft aangegeven hierover in gesprek te gaan met de banken.

Naar aanleiding van het onderzoek en de schriftelijke reactie van de minister van Financiën heeft de VFN haar visie gedeeld over de bevindingen. De VFN is van mening dat de aangekondigde vervolgstappen op basis van het rapport onvoldoende zijn om de daadwerkelijke problematiek bij roodstanden te voorkomen. De VFN stelt voor om de verstrekking van roodstanden te beperken tot in totaal 1 netto maandsalaris van de consument.

De Tweede Kamer heeft tijdens haar Algemeen Overleg Betalingsverkeer van 10 september 2014 de minister niet om verdere stappen gevraagd.

20120224 Persbericht VFN Roodstanden

20130204 Reactie VFN Kamervragen roodstanden

20131104 Brief VFN aan ACM Onderzoek Roodstanden

Visie Autoriteit Consument & Markt

Reactie van de minister van Financiën op het rapport

20140905 reactie VFN NVF Onderzoek Roodstanden ACM

Update 2016:
Uit de Monitor financieel gedrag, een trendonderzoek van platform Wijzer in geldzaken blijkt dat Nederlanders steeds minder rood staan. In 2015 gaf 63% van de ondervraagden aan geen enkele keer rood te staan. In 2014 was dit 58% en in 2013 52%.