PAY-OFF

Vakbekwaamheid

In het Bgfo2013 is de regelgeving op het gebied van vakbekwaamheid aangepast. Voor alle adviseurs worden Wft diploma’s verplicht gesteld. De VFN steunt het belang van vakbekwame adviseurs. Tegelijkertijd hecht de VFN aan proportionaliteit. Aan deze proportionaliteit kon op een uitstekende wijze invulling worden gegeven door het bedrijfsvoeringsmodel. Binnen het bedrijfsvoeringsmodel waarborgen ondernemingen zelf de vakbekwaamheid van hun medewerkers. Hiermee kan bij uitstek invulling worden gegeven aan de kennis die voor medewerkers vereist is in een bepaalde setting. Door de Stichting Captive Finance Development worden bijvoorbeeld opleidingen aangeboden aan autoverkopers. In deze opleidingen wordt specifiek aandacht besteed aan autofinancieringen en verzekeringen. Een verplicht diplomamodel leidt naar mening van de VFN tot een onevenredige stijging van kosten. Hiermee is het diplomamodel een bedreiging voor de gewenste brede distributie van financiële producten. Het diplomamodel is ook strijdig met (toekomstige) ontwikkelingen bij de Europese Richtlijnen Mifid en IMD.

Na publicatie van de definitieve wijzigingen heeft de VFN haar leden en geassocieerde leden uitgebreid geïnformeerd over de exacte juridische consequenties van de nieuwe wetgeving

Kennis en ervaringstoets bij execution only:

De VFN is van mening dat het aan de consument is om te bepalen of bij het afsluiten van een krediet sprake moet zijn van advies. Hiermee zijn extra drempels bij execution only voor de consument ongewenst. Naar mening van de VFN biedt de huidige regelgeving rond consumptief krediet voldoende bescherming aan de consument. Hiermee is een eventuele kennis – en ervaringstoets in het geval van execution only onnodig extra belastend voor de consument. De VFN is dan ook verheugd dat in het Bgfo2013 geen verplichte kennis- en ervaringstoets is opgenomen voor consumptief krediet.

Versoepeling:

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamerleden De Vries (VVD) en Koolmees (D66) heeft het ministerie van Financiën bijeenkomsten belegd met de sector om tot voorstellen te komen om het vakbekwaamheidsbouwwerk op onderdelen te versoepelen, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Op 29 november informeerde de minister van Financiën de Tweede kamer over de versoepelingen.
Hierbij stelde hij dat het verplichte 3-jaarlijkse examen in het kader van Permanente Educatie (PE) bij WFT opleidingen zal worden gehandhaafd.
Naar mening van de minister kan bij een andere inrichting van de PE de kwaliteit niet voldoende worden gewaarborgd.
Wel zal de overgangstermijn worden aangepast van 1,5 naar 2 jaar om de markt meer tijd te geven om aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen. De toets- en eindtermen van de WFT opleidingen worden met 30% gereduceerd en daarnaast wordt de gelijkstellingenregeling verruimd.
Bij de PE toetsen worden in principe uitsluitend de ontwikkelingen in het afgelopen jaar getoetst.

20120910 Consultatie CDFD Herziening Wft-vakbekwaamheidsstructuur – Eind- en toetstermen

20120511 Reactie VFN Consultatie Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013

20120305 Brief Tweede Kamer Provisieverbod en Vakbekwaamheid

20110603  Reactie VFN Consultatievoorstel verbetering vakbekwaamheid

20120920 Brief VFN en Bovag Tweede Kamer Derde Pakket Wetgeving Financiële Markten

20131119 Kamerbrief versoepelingen vakbekwaamheidsbouwwerk