PAY-OFF

Wijzigingen VFN Gedragscode per 01-01-2012

De VFN heeft per 1 januari 2012 een 3-tal wijzigingen doorgevoerd in haar Gedragscode Consumptief Krediet. De wijzigingen leiden tot extra kredietruimte voor de consument bij Aflopende Kredieten (“Persoonlijke Leningen”), een verbetering van de mogelijkheden voor de consument om over te stappen naar een andere aanbieder (het beëindigen van de zogenaamde Lock Up”), en een aanscherping van de verstrekking van Aflossingsvrije Kredieten.

De aanpassingen in de VFN Gedragscode zijn ingegeven door de volgende ontwikkelingen en constateringen:

– Hoewel in algemene zin kan worden gesteld dat Aflopende Kredieten de gewenste relatie tussen lening en leendoel kunnen optimaliseren, is het aandeel van Aflopende Kredieten in de totale markt voor consumptief krediet nog immer gering.

– De opvattingen ten aanzien van verantwoorde kredietverlening verschuiven van een oriëntatie die voornamelijk lag op het gebied van gemak en lage maandlasten naar de wens om krediet te verstrekken met een nadrukkelijkere relatie tussen lening en leendoel. Op basis van deze ontwikkeling zijn (consumptieve) kredieten in een aflossingsvrije variant minder vanzelfsprekend geworden.

– Er is een groeiend besef dat consumenten nadrukkelijker gewezen kunnen worden, ook na het afsluiten van het product, op specifieke eigenschappen van het product.

– Door de steeds strengere leennormen ontstond een groeiende groep consumenten die niet kon overstappen naar een andere aanbieder. Voor de betreffende groep consumenten was er de facto geen concurrentie meer in de leenmarkt; zij zaten in de “Lock-Up”.

20111229 Persbericht VFN Wijzigingen Gedragscode per 01012012