PAY-OFF

Wijzigingswet Financiële Markten 2014

In september 2012 heeft het ministerie van Financiën een aantal wijzigingen in de Wft geconsulteerd. Onderdeel van de wijzigingen is de introductie van een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners. De VFN onderstreept het belang van handelen in het belang van de consument. Tegelijkertijd is naar mening van de VFN ongewenst dat het begrip klantbelang een wettelijke verankering krijgt  als het begrip klantbelang inhoudelijk wordt gedirigeerd door de toezichthouder. Op deze wijze ontstaat immers de ongewenste bundeling van “wetgevende” en “rechtsprekende” macht.

De VFN is van mening dat de huidige wet – en regelgeving voldoende mogelijkheden biedt om in te grijpen bij evidente misstanden. Daarnaast maakt het voorliggende wetsartikel geen onderscheid tussen complexe en non-complexe producten (zoals consumptief krediet). Het voorgelegde wetsartikel zou leiden tot een verstoring van het Europese Level Playing Field. De nieuwe wettelijke bepalingen hebben hierdoor een negatief effect op de toetreding van buitenlandse aanbieders. Er ontstaat door de voorgelegde wetswijziging een grote mate van rechtsonzekerheid. Tenslotte doet het voorstel onvoldoende recht aan het onderscheid tussen individueel en collectief klantbelang”.

Op 15 mei 2013 heeft de minister het aangepaste wetsvoorstel verzonden naar de Tweede Kamer. De bevoegdheid van de AFM om bij een schending van de zorgplicht “met kennelijk nadelige gevolgen voor de consument” direct een bestuurlijke boete op te leggen, is geschrapt. “Wel worden de bevoegdheden tot het geven van een aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete gehandhaafd, met dien verstande dat het opleggen van een last onder dwangsom of bestuurlijke boete pas mogelijk wordt nadat een aanwijzing is gegeven voor een schending van de norm in het eerste of tweede lid en deze aanwijzing niet is opgevolgd.

De na consultatie aangepaste versie van het wetsvoorstel is een verbetering ten opzichte van de eerdere versie. Het principiële bezwaar dat het klantbelang inhoudelijk wordt gedirigeerd door de toezichthouder is echter nog niet weggenomen.

Ook de Raad van State heeft forse kritiek geuit op de beoogde invoering van de wettelijke zorgplicht. Dit blijkt uit de Nota naar aanleiding van het verslag Wijzigingswet financiële markten 2014.

Na vragen van de VVD fractie in de Eerste Kamer, stelt de minister in zijn memorie van antwoord van 6 november 2013 vast te houden aan een algemene zorgplicht, maar het oorspronkelijke voorstel is wel behoorlijk afgezwakt. Grote winst is dat het klantbelang nadrukkelijk moet worden gezien als een van de gerechtvaardigde belangen die aanbieders van financiële diensten geacht worden te dienen. De AFM kan ingrijpen op basis van dit wetsartikel als er sprake is van evidente schendingen van het klantbelang, maar het is niet aan de toezichthouder om de norm te bepalen.

De Eerste Kamer heeft de wet op 19 november 2013 aangenomen.

20121017 Reactie VFN en NVF op de consultatie Wijzigingswet Financiële Markten 2014

Kamerstuk ten aanzien van de Wijzigingswet Financiële Markten 2014

Advies Raad van State Wijzigingswet Financiële Markten 2014

Memorie van antwoord Eerste Kamer Wijzigingswet financiële markten 2014