PAY-OFF

Wijzigingswet Financiële Markten 2015 (o.a. Bankierseed)

In september 2013 heeft het ministerie van Financiën belanghebbenden geconsulteerd met betrekking tot voorgestelde wijzigingen in de Wft. De VFN heeft samen met de NVF gereageerd.

Kosten toezicht

De VFN vindt de afschaffing van overheidsbijdrage in de bekostiging van het toezicht op de financiële markten niet gewenst. Niet alleen leidt het voorstel tot een mogelijk kostenopdrijvend effect voor de consument, ook ontbreekt een aantoonbaar kosten beheersend mechanisme. In de periode 2009-2012 zijn de netto lasten van de AFM toegenomen met 13% en in de begroting van 2013 is een verdere stijging voorzien met ruim 5%. Mede door de voortdurende uitbreiding van Europese wet- en regelgeving is het niet ondenkbaar dat de kosten voor toezicht in de toekomst verder op zullen lopen. Uiteindelijk komt dit niet ten goede aan de Nederlandse consument en de concurrentiepositie van Nederlandse financiële instellingen. De VFN heeft de minister om een internationaal vergelijkend onderzoek naar de kosten van toezicht verzocht.

Zie ook het dossier Wijzigingsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft)

Bankierseed

De VFN heeft aangegeven dat de voorgestelde uitbreiding van de bankierseed niet proportioneel is en niet aansluit bij de geschiktheidsvereisten voor medewerkers. Deze uitbreiding brengt een aanzienlijke directe extra last voor de sector mee, terwijl het resultaat niet gemeten kan worden. De VFN heeft daarom voorgesteld om de eed slechts uit te breiden naar de groep medewerkers van financiële ondernemingen van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden. De VFN vroeg ook om heldere uitwerking van arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen van de uitbreiding.

Onder andere in de Eerste Kamer werden vergelijkbare zorgen geuit; zo gaf de VVD fractie aan ‘zich de voorgestelde uitbreiding van de bankierseed moeilijk te kunnen voorstellen en deze daarnaast overbodig, buitenproportioneel en juridisch moeilijk in te kaderen te vinden’.

Het kabinet deelde deze bezwaren echter niet en gaf aan niet van plan te zijn om wetsvoorstel op dit punt te heroverwegen.

Bankierseed wordt definitief verplicht voor zeer grote groep medewerkers

Op 19 november is de wet aangenomen. Daarmee wordt de eed verplicht voor een zeer grote groep medewerkers van financiële instellingen.

Onder deze groep vallen naast beleidsbepalers, toezichthouders (commissarissen) en medewerkers die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, ook alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact. Dit betreft alle medewerkers die permanent-actueel vakbekwaam moeten zijn, dus zowel adviserende als informerende medewerkers.

Medewerkers die vóór 1 april 2015 in dienst zijn getreden, moeten uiterlijk op 31 maart 2016 de eed of belofte hebben afgelegd. Medewerkers die vanaf 1 april 2015 in dienst treden, hebben na indiensttreding drie maanden de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Reactie VFN en NVF op de consultatie Wijzigingswet Financiële Markten 2015

Antwoorden van minister Dijsselbloem op vragen van de Eerste Kamer

Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)