PAY-OFF

Onze werkzaamheden

VFN voor een gezonde leenmarkt

Nederland voldoet Europees gezien ruimschoots aan de voorwaarden voor een gezond leenklimaat. In een gezond leenklimaat kan de consument op basis van duidelijke informatie en transparant advies – kredietinzicht – een afgewogen keuze maken om een lening aan te gaan of daar juist van af te zien. Bij het aangaan van een lening kiest de consument een specifiek leenproduct en de manier van afsluiten van de overeenkomst (online of via een tussenpersoon, bijvoorbeeld).
Het spreekt voor zich dat we ons als VFN blijven inzetten om dit leenklimaat gezond te houden.

Maar we willen meer en daar gaan we voor zorgen. Omdat er voor de consument nog veel te winnen is als het gaat om bewust lenen. Wij vinden het belangrijk dat een lening aansluit bij het leendoel en de consument niet langer dan nodig van een lening gebruikmaakt. We zullen ons daarom nog nadrukkelijker inzetten om de consument te ondersteunen en bewust lenen te bevorderen. Bij het afsluiten van het krediet, maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst.

VFN staat voor het bevorderen van Bewust Lenen.

Een gezonde leenmarkt is een leenmarkt waarin de consument op basis van éénduidige en heldere informatie een keuze kan maken voor een leenproduct en voor het gewenste distributiekanaal. Op aanbieders van krediet rust de verantwoordelijkheid om de consument in begrijpelijke taal te wijzen op de eigenschappen van de verschillende producten. Het is de consument die op basis van de beschikbare informatie de keuze kan maken voor het product en voor het distributiekanaal.

De VFN Gedragscode waarborgt hierbij in alle situaties het tegengaan van overkreditering door acceptatie op basis van verantwoorde leennormen. De lening wordt hierbij, in het geval er wordt geadviseerd, zoveel mogelijk afgestemd op hetgeen wordt gefinancierd. Ten aanzien van wet- en regelgeving is van belang dat sprake is van dezelfde regels voor productvormen en distributiekanalen. Verplichtingen voor aanbieders en intermediairs dienen hierbij proportioneel te zijn.

In Nederland wordt ruimschoots voldaan aan  deze voorwaarden voor een gezonde leenmarkt. De VFN zal zich ook blijven  inzetten om de leenmarkt gezond te houden. De VFN wil echter meer. Er is voor de consument veel te winnen door bewuster te lenen. De VFN zal zich in de  komende periode nog nadrukkelijker inzetten om de consument te helpen om  bewust te kunnen lenen.

Wat doet de VFN voor de consument?
  • ­De VFN zet zich in voor veilig, verantwoord en bewust lenen in Nederland
  • De VFN informeert de consument over de voor- en nadelen en mogelijke valkuilen van consumptief krediet.
  • De VFN beschermt de consument met een gedragscode waar alle leden van de VFN zich aan houden.
Wat doet de VFN voor de VFN-leden?
  • ­De VFN behartigt de belangen van aangesloten financieringsondernemingen.
  • De VFN onderhoudt contacten met Ministeries en toezichthouders over marktontwikkelingen en (wenselijke) wet- en regelgeving.
  • De VFN zet zich in voor een bredere transparantie in betalingsachterstanden ter voorkoming van problematische schulden.
  • De VFN zet zich in voor een gezonde ontwikkeling van de gehele financieringsmarkt.