PAY-OFF

Persberichten

Den Haag, 1 november 2018

VFN past Gedragscode aan ter bevordering verantwoorde kredietverlening

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) voert per 1 mei 2019 verschillende wijzigingen door in de VFN Gedragscode voor consumptieve kredietverlening. Met de wijzigingen wordt de consument verder ondersteund om verantwoord te lenen. De aanpassingen zien met name toe op doorlopende kredieten. Gedurende de looptijd van het doorlopende krediet zal regelmatig worden getoetst of het uitstaande krediet nog past bij de financiële situatie van de consument. Als dit niet meer het geval is, zal in overleg met de consument naar oplossingen worden gezocht. De looptijd van nieuwe doorlopende kredieten zal worden beperkt tot maximaal vijftien jaren. De nieuwe Gedragscode besteedt daarnaast veel aandacht aan de zogenaamde ‘Lock-Up’ problematiek. Consumenten die met hun doorlopende krediet niet meer over kunnen stappen naar een andere aanbieder (bijvoorbeeld door strengere leennormen of veranderingen in de persoonlijke situatie) worden extra beschermd.

Verreweg de meeste consumenten zijn tevreden met hun persoonlijke lening. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud. Het onderzoek van het Nibud wordt vandaag gepresenteerd tijdens het lustrum ter ere van het 90-jarige bestaan van de VFN. Het onderzoek toont echter ook aan dat de consument nog beter ondersteund kan worden bij het maken van verantwoorde leenkeuzes. Consumenten kijken nu vooral naar het rentepercentage en de maandelijkse verplichting van het krediet. Voor de totale kosten die zijn verbonden aan een consumptief krediet speelt echter juist ook de looptijd een hele belangrijke rol. Secretaris van de VFN Bert Reitsma stelt: “Het is goed nieuws dat het overgrote deel van de consumenten tevreden is met hun lening. Consumenten blijken zich daarnaast goed te informeren voordat zij een lening aangaan. Het onderzoek toont ook aan dat slimme ingrepen de consument kunnen ondersteunen om bewustere en op termijn verstandigere keuzes te maken. De aanpassingen die de VFN doorvoert in de Gedragscode sluiten hier prima bij aan.”

Problematische situaties eerder gesignaleerd door tussentijdse aandacht

De flexibiliteit van het doorlopende krediet brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee voor kredietaanbieders. Deze verantwoordelijkheden worden ook vastgelegd in de Gedragscode. “Bij doorlopend krediet zal veel vaker tussentijds worden getoetst of het krediet nog past bij de consument. Als sprake is van een problematische situatie, bijvoorbeeld bij achterstanden op andere kredieten, zal het krediet worden geblokkeerd voor vervolgopnames. Hiermee wordt beter voorkomen dat de consument in een problematische schuldensituatie terecht komt”, aldus Bert Reitsma.

AFM ondersteunt aanpassingen Gedragscode

De aanpassingen in de Gedragscode zijn mede op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen. Nicole Reijnen, woordvoerder van de AFM zegt hierover: “De AFM wil dat consumenten een krediet krijgen dat passend is en blijft zodat zij zicht krijgen op een schuldenvrije toekomst. Dit betekent dat kredietverstrekkers erop gericht moeten zijn om ‘locked up’- situaties bij hun klanten te voorkomen en te beëindigen. Met de gewijzigde gedragscode geeft de VFN blijk van de noodzaak om consumenten beter te beschermen.”


Den Haag, 20 april 2017

Groei in consumptief krediet zet door

De VFN leden hebben in 2016 meer consumptief krediet verstrekt. In 2016 werd € 3,4 miljard aan leningen verstrekt. Ten opzichte van 2015 betekent dit een groei van 21%. De groei in 2016 volgt op eerder fors herstel in 2015. Ook het uitstaande saldo consumptief krediet bij de VFN leden is gestegen, maar wel minder snel. Met een saldo van € 8,5 miljard aan het einde van 2016 is ten opzichte van 2015 sprake van een groei van 3%. Op basis van de ontwikkeling van het uitstaande saldo en het verstrekte krediet kan worden geconcludeerd dat veel consumenten hun lening oversluiten. Hierbij is sprake van een snelle verschuiving van doorlopend krediet naar persoonlijke leningen.

“De groei in de markt in 2016 sluit goed aan bij het beeld dat consumenten meer krediet af sluiten in tijden van economische groei en toenemend consumentenvertrouwen. Gedurende perioden van economische tegenwind zien we juist dat consumenten minder krediet opnemen”, aldus Bert Reitsma, secretaris van de VFN.

De VFN leden verstrekten in 2016 ook meer autofinancieringen aan consumenten. “Naast de toenemende populariteit van private lease kiezen consumenten ook vaker voor een financiering. De VFN leden verstrekten in 2016 ruim € 1,3 miljard aan particuliere autofinancieringen; een groei van 14%”.

In de afgelopen jaren is de persoonlijke lening ten opzichte van het doorlopende krediet snel populairder geworden. In 2016 was het aandeel persoonlijke leningen in de nieuw verstrekte consumptieve kredieten met 53% voor het eerst meer dan de helft. “De consument verkiest steeds vaker de zekerheid van een vaste rente en een vaste looptijd boven de flexibiliteit van een doorlopend krediet”.

Ook de zakelijke kredietverlening door de VFN leden zat in 2016 in de lift. De VFN leden verstrekten ruim € 0,5 miljard aan nieuw zakelijk krediet (+41%) in 2016. Het uitstaande saldo zakelijk krediet is met 31% toegenomen naar € 0,8 miljard per ultimo 2016.

De VFN is de brancheorganisatie van gespecialiseerde kredietaanbieders. De leden van de VFN vertegenwoordigen een toenemend marktaandeel. Ongeveer 50% van het uitstaande saldo consumptief krediet is ondergebracht bij de leden van de VFN.

 

31-8-2016

Persbericht VFN: Geen 0% leningen meer voor aanschaf auto

Autofinanciers die zijn aangesloten bij de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) voeren per 1 september 2016 een wijziging door in de financieringsproducten die worden aangeboden aan consumenten.

Per deze datum worden geen 0% leningen meer aangeboden aan consumenten. 

De wijziging is mede op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen. 

0% leningen
Bij autofinancieringen voor consumenten wordt regelmatig gebruik gemaakt van zogenaamde 0% leningen.

De kosten die zijn verbonden aan de financiering van de auto vormen een belangrijk gedeelte van de totale automobiliteitskosten voor de consument. De lage rente kan eraan bijdragen dat de totale kosten voor de consument minder worden. Tegelijkertijd kan een financiering die wordt aangeboden met een rente van 0% het beeld oproepen dat aan de financiering geen verplichtingen zijn verbonden.

Duidelijkheid
De AFM heeft bij de VFN zorgen kenbaar gemaakt over dit beeld. “De geldverstrekker moet de consument goed informeren over de werkelijke kosten van een lening”, aldus Nicole Reijnen, woordvoerder van de AFM. “Aan geld lenen zijn verplichtingen verbonden. Een rentetarief van 0% sluit minder goed aan bij dit gegeven. Daarom is besloten om deze leningen vanaf 1 september 2016 niet meer aan te bieden met 0% rente”, stelt Bert Reitsma, secretaris van de VFN.

Importeurs en dealers kunnen nog steeds een bijdrage leveren aan het beperken van de rentelasten voor de consument in de vorm van een lagere rente. Een rente van 0% zal echter niet meer worden aangeboden.

De aanpassing levert een verdere bijdrage aan het aanbod van verantwoorde financieringsproducten voor de consument. Met de AFM zal worden geëvalueerd hoe de wijziging uitwerkt in de praktijk.

 

 

6-12-2013

VFN en Lindenhaeghe starten samenwerking in opleidingen

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en opleidings- en exameninstituut Lindenhaeghe hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Aan de leden, geassocieerde leden en distributiepartners van de VFN wordt een uitgebreid opleidingspakket aangeboden. Naast de verschillende bestaande Wft opleidingen zullen ook op maat ingerichte opleidingen voor niet-adviserende klantmedewerkers worden geïntroduceerd.

“Door de samenwerking met Lindenhaeghe kunnen wij een kwalitatief hoogstaand opleidingsaanbod doen aan onze leden “ aldus  Bert Reitsma, secretaris van de VFN. “Naast de Wft opleidingen voor adviserende medewerkers richten wij samen met Lindenhaeghe ook opleidingen in voor de niet-adviserende klantmedewerkers van onze distributiepartners; hiermee ontstaat een aantrekkelijk totaalpakket voor alle medewerkers die zijn betrokken bij de distributie van financiële producten”.

Mike Schilperoort, algemeen directeur van Lindenhaeghe vult aan: “Met de overeenkomst die is gesloten met de VFN verbreedt Lindenhaeghe haar opleidingsaanbod. Voor de medewerkers die in een niet-adviserende rol betrokken zijn bij de financiële dienstverlening worden maatwerkopleidingen ingericht. Voor deze grote groepen medewerkers die bijvoorbeeld actief zijn in de automotive-sector en bij retailketens wordt een opleidingspad ingericht dat aansluit bij hun specifieke taken en dat latere doorstroming naar Wft niveau vergemakkelijkt”.

03-12-2013 Consumptief Krediet markt herstelt na 5 jaren krimp

De Consumptief Krediet markt vertoont tekenen van herstel na 5 jaren van krimp. In september 2013 is het nieuw verstrekte krediet met 1% licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Sinds eind 2008 is het maandelijks verstrekte krediet bijna gehalveerd naar een niveau van 350 miljoen euro in september 2013. 

Bert Reitsma, secretaris van de VFN geeft aan: “De verslechtering van het economische klimaat in de achterliggende jaren heeft een forse weerslag gehad op de financieringsbereidheid van consumenten. Parallel aan de recente stijging van het consumentenvertrouwen is de consument nu echter ook weer meer geneigd om aankopen te financieren”. Dit laatste blijkt ook uit de VFN Financieringsbarometer, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. In dit onderzoek geven consumenten aan eerder bereid te zijn om grote aankopen te financieren.

Het herstel van de markt is van belang voor de ontwikkeling van de economie. Uit recent onderzoek dat door de Universiteit van Tilburg is uitgevoerd in opdracht van de VFN is de directe relatie gebleken tussen verantwoorde consumptieve kredietverlening en consumptie en economische groei.

Consumptief Krediet is bij uitstek een procyclisch product. Consumenten sluiten meer doorlopende kredieten en persoonlijke leningen af in tijden van economische groei en beperken hun kredietruimte als het economisch tegen zit. De roodstanden op betaalrekeningen zijn in de afgelopen jaren van economische neergang juist fors gestegen. “Het is opmerkelijk dat de consument in tijden van economische krimp steeds meer heeft gekozen voor de relatief dure financieringsvorm roodstanden op betaalrekeningen”, aldus Reitsma.

De financieringsbarometer van de VFN biedt een indicatie voor de ontwikkeling van het nieuw verstrekte krediet in de komende 12 maanden. De combinatie van aankoopbereidheid en financieringsbereidheid van consumenten voorspelt de verwachte groei. Hoewel consumenten nog steeds beperkt geneigd zijn om grote aankopen te doen (index Q4-2013=95), zijn zij wel vaker bereid om deze te financieren (index Q4-2013=123). De gecombineerde consumenten financieringsindex komt hiermee uit op 118.

Zie ook de financieringsbarometer en de marktcijfers

03-10-2013 Verantwoord Consumptief Krediet draagt bij aan economische groei

Verstrekking van Consumptief Krediet heeft een positief effect op consumptie en economische groei. Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek dat in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) is uitgevoerd door Tilburg University. Het onderzoek is uitgevoerd ter gelegenheid van het 85-jarige bestaan van de VFN.

“Door de directe relatie tussen kredietverlening en consumptie, leidt de huidige fase van ontschulden door consumenten tot lagere bestedingen” aldus hoogleraar Harald Benink van Tilburg University.
In vergelijking met 2008 is het maandelijks verstrekte krediet gedaald van € 600 miljoen naar € 350 miljoen. Secretaris Bert Reitsma van de VFN stelt “De markt voor nieuwe Consumptieve Kredieten is nog niet uit het dal geklommen; licht herstel van consumentenvertrouwen kan echter een eerste signaal zijn voor een aantrekkende markt. De VFN Financieringsbarometer geeft ook aan dat consumenten meer bereid zijn om aankopen te financieren.”

Het onderzoek benadrukt het belang van financiële educatie. Harald Benink zegt hierover “Vergroting van financiële kennis en financiële geletterdheid bij kredietnemers is van groot belang. Tegelijkertijd is het niet realistisch om te veronderstellen dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking het gewenste niveau kan bereiken.”

Informatievoorziening rond Consumptief Krediet wordt steeds meer dwingend voorgeschreven door (Europese) wet- en regelgeving. Voordat consumenten een lening kunnen afsluiten, dienen zij te worden voorzien van zeer uitgebreide en gestandaardiseerde informatie. Voor veel consumenten is de betreffende informatie echter te complex.

“De consument maakt geen betere keuze door dikkere stapels verplichte informatie”, aldus Bert Reitsma, “Het gaat er om dat de consument informatie krijgt die relevant is voor zijn beslissing en die goed te begrijpen is. De leden van de VFN werken dan ook aan het vereenvoudigen van hun informatie. Vanaf januari 2014 wordt door alle leden gecommuniceerd op taalniveau B1/B2.” Vanaf januari 2014 wordt door alle leden gecommuniceerd op taalniveau B1/B2.”

Zie ook het volledige onderzoeksrapport

29-03-2013 Financieringsbereidheid consumenten neemt toe

Nederlandse consumenten zijn ten opzichte van vorig jaar meer bereid om geplande aankopen te financieren. Dit blijkt uit de VFN Financieringsbarometer, die in maart voor het eerst is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

De koopbereidheid van consumenten is nog wel laag. Consumenten verwachten in de komende 12 maanden minder grote aankopen te doen (-9%) in vergelijking met het afgelopen jaar. Voor deze geplande aankopen is de consument echter wel vaker bereid om deze te financieren (+31%). Secretaris van de VFN Bert Reitsma geeft aan: “De afgelopen jaren is de verstrekking van Consumptief Krediet fors gedaald. Met de toenemende financieringsbereidheid van consumenten lijkt deze trend te stoppen”.

Nederlandse consumenten verwachten meer te besteden aan woningverbetering en grote huishoudelijke apparaten. Over het geheel genomen zal de consument echter minder besteden aan grote uitgaven doordat de bestedingen voor voertuigen en consumenten elektronica naar verwachting zullen dalen.

Met betrekking tot de financieringsbereidheid van consumenten, blijkt uit de VFN Financieringsbarometer dat deze is gestegen voor de categorieën voertuigen, consumenten elektronica en huishoudelijke apparaten.

Het financieren van aankopen door de consument geeft een extra impuls aan de economie. “Bij herstel van consumentenvertrouwen, zal ook de aankoopbereid weer gaan toenemen. In combinatie met de financieringsbereidheid kunnen consumentenbestedingen dan versneld gaan stijgen”, aldus Reitsma.

De VFN financieringsbarometer zal vier keer per jaar verschijnen en biedt een goede indicatie voor de ontwikkeling van consumptieve bestedingen en financieringen.

26-04-2012 0,4 miljard extra bestedingsruimte voor consumenten

De Nederlandse consumenten kunnen jaarlijks minimaal EUR 0,4 miljard extra bestedingsruimte creëren door bewuster te lenen. In tijden van crisis en dalende koopkracht is deze extra ruimte meer dan gewenst. In de afgelopen jaren heeft de consument, hierin gefaciliteerd door de banken, de roodstanden op betaalrekeningen fors laten oplopen. Omzetting van de roodstanden op de betaalrekening naar meer verantwoorde kredietvormen leidt door de lagere rente al snel tot een veel lagere kostenpost. 

Het CBS rapporteerde voor februari 2012 EUR 10,4 miljard aan roodstanden op betaalrekeningen. Dat is al weer 0,7 miljard euro groei ten opzichte van 1 jaar geleden. “Activiteiten van banken die de consument bewuster moeten laten lenen, leiden niet tot het gewenste effect; de roodstanden nemen alleen maar verder toe”, aldus Bert Reitsma, secretaris van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

Consument betaalt 4% te veel rente

“Consumenten kunnen veel geld besparen door hun dure roodstanden om te zetten naar meer verantwoorde kredietvormen als doorlopend krediet en persoonlijke lening”, zegt Bert Reitsma. Het rentepercentage op roodstanden bij de Nederlandse grootbanken ligt bij een kredietlimiet van EUR 5.000 tussen 9,3 en 12,7%. Als de consument de roodstand omzet naar een doorlopend krediet kan dit percentage fors worden verlaagd. Het rentepercentage dat door de 7 voordeligste aanbieders in rekening wordt gebracht voor een doorlopend krediet van EUR 5.000 ligt tussen 6,0 en 7,2%.

Er zijn verantwoorde alternatieven voor eindeloos roodstaan

Het tijdelijke gemak dat roodstanden opleveren voor de consument heeft een hele hoge prijs. Consumenten blijven vaak structureel tegen de limiet aan rood staan, terwijl de gekochte goederen al lang weer zijn afgeschreven. Doorlopende kredieten en persoonlijke leningen leiden tot een betere overeenstemming tussen lening en gefinancierde goederen. Als de consument besluit om de roodstand om te zetten naar een meer verantwoorde kredietvorm, wordt er minder rente betaald. Op deze wijze behoudt de consument dezelfde kredietruimte, alleen tegen een veel lagere prijs.

Consument verdient extra bestedingsruimte in economisch zware tijden

De forse stijging van roodstanden in de afgelopen jaren is niet in het belang van de consument. Door de hoge rente heeft de consument simpelweg minder te besteden. De VFN doet dan ook de oproep aan de banken om roodstanden te beperken tot hooguit 1 netto maandsalaris.

24-02-2012 Klantbelang moet meer centraal staan bij roodstanden

De Nederlandse consument staat steeds meer rood op zijn betaalrekening. Langdurige roodstanden, die het maandelijkse inkomen veelal ver te boven gaan, zijn niet in het belang van de consument. De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) roept de banken op om de klant meer centraal te stellen bij de wijze waarop roodstanden op betaalrekeningen aangeboden worden.

Uit deze week door het CBS gepubliceerde cijfers blijkt dat de Nederlandse consument steeds meer rood staat op de betaalrekening. In amper 5 jaar tijd is het uitstaand saldo toegenomen met ruim EUR 2 miljard. Dit betekent een stijging van 30%. In dezelfde periode is het uitstaand saldo in de overige consumptieve leenproducten constant gebleven, rond EUR 17,4 miljard.

Verontrustend is dat de consument gemiddeld steeds meer rood staat. Eind 2011 was dit EUR 3.800. Dit terwijl het maandelijkse modale netto inkomen EUR 1.800 bedraagt.

Gewenste relatie tussen looptijd lening en gefinancierde goederen ontbreekt
Verantwoorde kredietverlening betekent dat de lening zo veel mogelijk wordt afgestemd op hetgeen door de consument wordt gefinancierd. “Bij roodstanden is deze relatie veelal onvoldoende aanwezig; de consument blijft in de praktijk vaak structureel rood staan, terwijl de gefinancierde goederen al lang weer zijn afgeschreven”, stelt Bert Reitsma, secretaris van de VFN.

De VFN heeft onlangs de verstrekking van aflossingsvrije kredieten fors beperkt. “Structurele roodstanden zijn in de praktijk kredieten waarop de consument niet aflost; aanscherping van de verstrekking ervan zou bijdragen aan meer verantwoorde kredietverlening”.

Consument betaalt meer en langer rente dan noodzakelijk

Het rentepercentage bij roodstanden ligt veelal op het wettelijke maximum van 16%. Gecombineerd met het structurele karakter van roodstanden betekent dit dat consumenten te lang en te veel rente betalen. “Het mes snijdt aan twee kanten als de consument de roodstand omzet naar een regulier krediet; er wordt minder lang rente betaald, en er wordt een lagere rente betaald”, aldus Reitsma.

Maximeer roodstanden op een niveau dat lager is dan het maandelijkse netto inkomen

Roodstanden op betaalrekeningen leveren uiteraard extra financiële ruimte en betaalgemak voor de consument. Dit gemak heeft echter een zeer forse prijs. “Banken kunnen de belangen van de consument beter dienen door roodstanden te maximeren op een niveau dat onder het netto maandsalaris ligt; op deze wijze wordt voorkomen dat consumenten gevangen blijven in hun roodstand”.

31-01-2012 Flitskredieten blijven consument duperen

Ondanks verschillende Kamervragen en toezeggingen omtrent de aanpak van flitskredieten hebben de betreffende aanbieders nog steeds vrij spel. De Nederlandse consument wordt nog immer overspoeld met aanbieders die kwetsbare groepen duperen met kortlopende leningen met kostenpercentages van een paar honderd procent op jaarbasis. De VFN roept de toezichthouder AFM op om krachtig handhavend op te treden.

Drempels die optreden onmogelijk maakten zijn weggenomen:

Vanaf de introductie in Nederland van de zogenaamde flitskredieten in 2007, zijn met grote regelmaat Kamervragen gesteld over het verwerpelijke karakter van de betreffende leningen.

Tot juni 2011 vielen de flitskredieten nog niet onder het financiële toezicht. “Na aanpassing van de Nederlandse wetgeving zijn er geen belemmeringen meer om op te treden tegen aanbieders van flitskrediet, het wordt nu eindelijk tijd voor handhavende maatregelen door de toezichthouder” stelt Bert Reitsma, secretaris van de VFN.

Een flitskrediet is een onverantwoord krediet:

Aanbieders van flitskredieten voeren onvoldoende kredietwaardigheidstoetsing uit. Dit betekent dat kredieten kunnen worden verleend aan consumenten die zich al in een problematische schuldpositie bevinden. Daarnaast zijn de kosten van flitskredieten exorbitant hoog. Daar waar de wet een maximale kredietvergoeding voorschrijft van 16% bedragen de kosten van een flitskrediet op jaarbasis al snel 300%.

Aanbieders van flitskredieten lijken de bepaling ten aanzien van de wettelijke maximale kredietvergoeding te omzeilen door de kosten die aan het krediet zijn verbonden niet als rente te typeren. De aanbieder brengt dan kosten in rekening voor een verzekeringsadvies of voor een spoedoverboeking.

Een relatief nieuwe vorm van flitskrediet is die waarbij de consument een deel van zijn toekomstige salaris “verkoopt” aan de aanbieder om nu al geld te krijgen.

“Als de consument nu de beschikking krijgt over geld dat in de toekomst terugbetaald moet worden is simpelweg sprake van een krediet, hoe je het verder ook noemt. Dat betekent dat maximaal 16% kredietvergoeding en een gedegen kredietwaardigheidstoetsing voor alle aanbieders dienen te gelden” zegt Bert Reitsma.

VFN Gedragscode is de beste waarborg voor verantwoorde kredietverlening:

Verantwoorde kredietverlening is van groot belang voor de consument. De VFN Gedragscode waarborgt een uitgebreide kredietwaardigheidstoetsing en garandeert dat consumenten die lenen voldoende financiële ruimte beschikbaar houden voor levensonderhoud. De VFN is van mening dat dergelijke zorgvuldigheid van toepassing zou moeten zijn op alle aanbieders van krediet.

“Bij de verstrekking van flitskredieten wordt onvoldoende vastgesteld of de lening past bij de financiële situatie van de consument; met de bijbehorende hoge kosten kunnen flitskredieten niet anders worden getypeerd als woekerleningen”, aldus Bert Reitsma.

29-12-2011 VFN stimuleert verantwoord krediet en makkelijker overstappen 

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) voert per 1 januari 2012 een 3-tal wijzigingen door in haar Gedragscode Consumptief Krediet. De wijzigingen leiden tot extra kredietruimte voor de consument bij Aflopende Kredieten (“Persoonlijke Leningen”), een verbetering van de mogelijkheden voor de consument om over te stappen naar een andere aanbieder, en een aanscherping van de verstrekking van Aflossingsvrije Kredieten.

Extra kredietruimte voor de consument bij Aflopende Kredieten:
Hoewel de consument met een Persoonlijke Lening de looptijd van de lening goed kan afstemmen op de aankoop die wordt gefinancierd, is het aandeel van Persoonlijke Leningen in de Nederlandse markt nog zeer gering; door de verruiming van de verstrekkingsmogelijkheden bij Aflopende Kredieten kan groei in kredietverlening op verantwoorde wijze plaatsvinden”, stelt Bert Reitsma, secretaris van de VFN.

Kredietverstrekkers kunnen vanaf 1 januari 2012 de werkelijke maandlasten van een persoonlijke lening gebruiken om de maximale kredietruimte voor de consument te bepalen. Nu wordt daarvoor nog een maandlast van minimaal 2% gehanteerd. In de nieuwe bepaling is een begrenzing opgenomen voor Persoonlijke Leningen met een zeer lange looptijd of een hoge slottermijn.

Consument kan makkelijker overstappen naar andere aanbieder:

Door strengere normen bij Consumptief Kredietverlening kon een steeds grotere groep consumenten niet meer overstappen naar een andere aanbieder, bijvoorbeeld om te kunnen profiteren van een lager rentepercentage of betere voorwaarden. “De consument zat in een “Lock Up” en er was feitelijk voor deze consumenten geen sprake meer van een competitieve markt. Deze situatie hebben wij doorbroken door een nieuwe bepaling in de Gedragscode”, zegt Bert Reitsma.
In die situaties dat oversluiting van een Consumptief Krediet aantoonbaar in het belang van de consument is, kan de aanbieder de consument toch een krediet aanbieden, ook al wordt nu niet meer voldaan aan de leennormen.

Aanscherping verstrekking Aflossingsvrije Kredieten:

De opvattingen ten aanzien van verantwoorde kredietverlening verschuiven van een focus die voornamelijk lag op het gebied van gemak en lage maandlasten naar de wens om krediet te verstrekken met een nadrukkelijkere relatie tussen lening en leendoel. Op basis van deze ontwikkeling zijn (consumptieve) kredieten in een aflossingsvrije variant minder vanzelfsprekend geworden.
In de VFN Gedragscode wordt de verstrekking van nieuwe Aflossingsvrije Kredieten beperkt tot huiseigenaren die voldoende overwaarde hebben in hun Hypothecaire Financiering, de zogenaamde WOZ-Kredieten.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bert Reitsma, Secretaris van de VFN, 06-23529851

29-04-2010 Huiseigenaren ten onrechte op achterstand bij verstrekking consumptief krediet

Huiseigenaren kunnen straks fors minder consumptief krediet opnemen in vergelijking met huurders, ondanks dat zij hetzelfde inkomen en dezelfde netto woonlasten hebben. Voor gezinnen met een modaal inkomen en modale hypotheek wordt het afsluiten van doorlopend krediet of een persoonlijke lening zelfs onmogelijk. lees verder »

12-06-2008 Overkreditering onmogelijk door nieuwe normen NVB en VFN
Door de nieuwe normen die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben opgesteld, is overkreditering bij het verstrekken van consumptief krediet niet meer mogelijk. lees verder »