Privacy

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (hierna: “VFN” ) verwerkt van haar (geassocieerde) leden en medewerkers van externe organisaties/instellingen waar de VFN in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden relaties mee onderhoudt/wenst te onderhouden.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530083.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt de VFN en voor welk doel
2.1       Voor de uitoefening van haar werkzaamheden verwerkt de VFN onderstaande persoonsgegevens:
(a)        Naam;
(b)        Geslacht;
(c)        Werkgever;
(d)        Functie;
(e)        Zakelijk adres;
(f)         Zakelijk e-mailadres;
(g)        Zakelijk telefoonnummer.

2.2       De VFN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
(a)        het effectueren van het lidmaatschap;
(b)        het versturen van nieuwsbrieven, ledencirculaires en kwartaalberichten
(c)        de vaststelling en verzending van het jaarverslag;
(d)        het organiseren van verenigingsevenementen;
(e)        het faciliteren van deelname aan commissies/werkgroepen;
(f)         het onderhouden van externe relaties.

3. Bewaartermijnen
De VFN verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het (geassocieerd) lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit (geassocieerd) lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de VFN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de VFN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Bij het secretariaat (m.tazelaar@vfn.nl of 070-3142442) van de VFN kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De VFN zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen tevens worden gericht aan het secretariaat.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Versie 1.0, mei 2018